Naujienos arrow Apie mokyklą arrow Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių pareigos

1. Stropiai ir sąžiningai mokytis;

2. Laiku ateiti į pamokas ir užklasinius renginius;

3. Gerbti visus mokyklos bendruomenės narius;

4. Gerbti kitų žmonių nuostatas, pažiūras, įsitikinimus;

5. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų;

6. Tausoti ir gausinti mokyklos ir jos bendruomenės turtą;

7. Vykdyti mokyklos vadovų, mokytojų, Mokyklos tarybos teisėtus reikalavimus bei nutarimus;

8. Tvarkingai ir saikingai puoštis;

9. Tvarkingai rengtis, sportiniuose užsiėmimuose dėvėti sportinę aprangą;

10. Mokykloje kiekvieną dieną turėti pažymių knygelę, kurioje fiksuojamas mokinio pažangumas;

11. Pasibaigus pamokai, privalo sutvarkyti savo darbo vietą. Budintys mokiniai po pamokų privalo nuvalyti klasės lentą, uždaryti langus, patikrinti vandens čiaupą. Tvarkingą kabinetą užrakinti;

12. Privalo griežtai laikytis darbo saugos taisyklių, su kuriomis juos supažindina dalykų mokytojai;

13. Mokytis iki 16 metų bet kurioje pasirinktoje švietimo įstaigoje;

14. Gerbti valstybinę, savo gimtają kalbą ir kultūra, kitas kalbas ir kultūras;

15. Būti tikrais mokyklos šeimininkais.

 
Mokiniai turi teisę:

1. Laisvai pasirinkti mokyklą;

2. Mokytis pagal savo gebėjimus bei poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį išsilavinimą;

3. Dalyvauti ugdymo proceso organizavimo svarstyme bei pareikšti savo nuomonę visais moksleivių teisės klausimais;

4. Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę, sulaukus 15 metų apsispręsti dėl tikybos mokymosi;

5. Puoselėti savo kalbą,  kultūrą, papročius ir tradicijas.

6. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą. Ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;

7. Reikalauti objektyvaus savo veiklos įvertinimo bei humaniško elgesio iš mokyklos bendruomenės narių;

8. Savarankiškai mokytis ir eksternu laikyti pagrindinės mokyklos baigiamuosius egzaminus;

9. Gauti socialinę, psichologinę, specialiają pedagoginę pagalbą, materialinę pašalpą, pirmąją medicininę pagalbą;

10. Į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą;

11. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, mokyklos  nuostatuose nustatyta tvarka, naudotis mokyklos turtu, skirtu ugdomajai veiklai.

12. Burtis į vaikų  ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinią brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

13. Esant svarbiam reikalui, moksleivis gali būti išleidžiamas iš pamokų, vieno iš tėvų prašymu, apie tai informavus klasės auklėtoją, sutikus dalyko mokytojui ir leidus mokyklos vadovams. 

 

 
Mokinių skatinimas
1. Labai gerai ir gerai besimokantys, aktyvūs mokiniai apdovanojami padėkos raštai, diplomais;
 
2. Gerai besimokantiems mokiniams gali būti deleguojamos kai kurios mokyklą reprezentuojančios funkcijos (olimpiados, turnyrai, konkursai...).
 
Mokinių drausminimas

Draudžiama:

1. Rūkyti, vartoti  alkoholį, narkotikus ir kitas psichiką neigiamai veikiančias medžiagas, jas turėti ir platinti;

2. Naudotis mokykloje esančiomis techninėmis ir kitomis mokomosiomis priemonėmis be mokytojo leidimo;

3. Žaisti azartinius žaidimus iš realių pinigų;

4. Turėti, nešioti ir naudoti aštrius metalinius daiktus, sprogstamąsias bei degias medžiagas;

5. Naudoti fizinę bei psichologinę prievartą sau ir kitiems;

6. Vartoti necenzūrinius žodžius;

7. Gadinti bei niokoti  Valstybinį (Mokyklos) ir privatų turtą;

8. Teršti, niokoti gamtą;

9. Kūno kultūros, darbų pamokose bei sporto renginiuose (Sporto būreliuose ir pan.) nešioti auskarus, žiedus, grandinėles, apyrankes;

10. Į mokyklą neštis brangius daiktus bei didesnes, nei reikia maitinimuisi bei pratybų sąsiuvinių pirkimui, pinigų sumas;

11. Sėdėti ant stalų, landžioti pro atvirus langus;

12. Mokyklinių ųžsiėmimų bei renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais.

 

 
Atsakomybė už taisyklių pažeidimus
1. Už mokinio taisyklių pažeidimus, mokyklos tarybai pritarus, mokyklos administracija taiko šias nuobaudas:
  • pastabą;
  • papeikimą.
 
2. Ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybinis mokinio elgesio taisyklių pažeidinėjimas), gavus raštišką rajono savivaldybės švietimo skyriaus pritarimą, mokinys šalinamas iš mokyklos.
 
Pirmadienis, 18 gruodžio 2017
AdvertisementAdvertisementAdvertisement