Naujienos arrow Apie mokyklą arrow Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių pareigos

1. Sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų.

2. Gerbti savo mokyklą, pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokyklos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų, stropiai ir sąžiningai mokytis.

3. Įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui, atsistoti, atsakyti į pasveikinimą.

4. Lankyti kiekvieną pamoką, nevėluoti, savavališkai nepasišalinti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti, gauti klasės vadovo sutikimą. Praleidus 1–3 dienų pamokas, atnešti tėvų ar globėjų parašytą pateisinimą, o praleidus daugiau nei 3 dienų pamokas – medicinos ar kitos įstaigos pažymą. Praleidus daugiau kaip 30 % pamokų, laikoma dalyko įskaita, kitaip mokinys neatestuojamas.

5. Pamokos metu atidžiai klausytis mokytojų aiškinimo, neatsikalbinėti, atlikti namų darbus.

6. Nevalgyti klasėje pamokų metu ir nekramtyti kramtomosios gumos.

7. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti higienos reikalavimus.

8. Susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ar mokytoją.

9. Pertraukų metu nerekomenduojama be būtino reikalo eiti už mokyklos teritorijos ribų.

10. Laiką leisti mokyklos teritorijoje.

11. Pertraukų metu nelakstyti koridoriais, nerėkauti, nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budėtojų pastabas.

12. Draudžiama pamokų metu naudotis mobiliais telefonais, mokiniui pažeidus šią nuostatą, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir jį grąžinti tik mokinio tėvams.

13. Mokykloje ir jos teritorijoje nerūkyti, nenaudoti elektroninių cigarečių (pažeidus šią nuostatą pirmą kartą informuojami mokinio tėvai, po antro įspėjimo kreipiamasi į policiją dėl baudos mokinio tėvams skyrimo).

14. Neplatinti ir nevartoti svaigiųjų ir energetinių gėrimų, narkotikų, nenaudoti pirotechnikos priemonių.

15. Negadinti mokyklos inventoriaus, techninių mokymo priemonių, vadovėlių, paimtų iš bibliotekos knygų.

16. Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą atlyginti padarytą žalą.

17. Draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, smurtauti (pravardžiuoti, erzinti, spardyti, stumdyti, apkalbinėti, gadinti kitų daiktus), reketuoti (atiminėti daiktus ir pinigus).

18. Rūbinėje drabužius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, kitokių vertingų daiktų. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į budinčią ar į klasės auklėtoją.

19. Bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti, valgykloje nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems.

20. Užklasiniuose renginiuose laikytis mokyklos nustatytos tvarkos, vykdyti mokytojų ir budėtojų teisėtus reikalavimus.

21. Atlikti socialinę veiklą (ne mažiau 5 valandos per mokslo metus).

22. Mokykloje dėvėti tvarkingus drabužius (kūno kultūros aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokoje), saikingai puoštis. Plaukus ir nagus tvarkytis pagal higienos reikalavimus.

 
Mokinių teisės

1. Įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.

2. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso klausimus.

3. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

4. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys.

5. Jeigu yra galimybė, rinktis pasirenkamuosius dalykus, popamokinės veiklos sritį, dalyko mokytoją.

6. Naudotis mokymo priemonėmis bei baze.

7. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje.

8. Dalyvauti mokyklos savivaldoje: būti išrinktam į Mokinių tarybą, teikti pasiūlymus dėl mokyklos veiklos gerinimo, burtis į Lietuvoje veikiančių vaikų ir jaunimo organizacijas, sambūrius.

9. Gauti socialinę pagalbą.

10. Reikalauti, kad būtų ginamas ir imamasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą, garbės, orumo, reputacijos pažeidimą.

11. Nuo 14 m. rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų – tikybą (tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės) arba etiką.

 
Mokinių skatinimas

Mokiniai skatinami padėkomis, apdovanojimais, nemokamomis ekskursijomis. Padėka reiškiama:

1. Už labai gerą ir gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį.

2. Už aktyvų dalyvavimą klasės, mokyklos bendruomenės ir visuomenės gyvenime.

 
Šeštadienis, 22 rugsėjo 2018
AdvertisementAdvertisementAdvertisement