Naujienos
Ugdymas karjerai

Image

PASKIRTIS

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

 

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos įdarbinę aplinką.

 

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

 

Pakalniškių pagrindinė mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais:

PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2014 m sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.

 

Ugdymą karjerai mokykloje koordinuoja  anglų kalbos ir technologijų mokytojas Arūnas Laurutis.

 

Konsultacijos vyksta technologijų kabinete pirmadieniais  nuo 12.55 iki 14.35

Karjeros koordinatorius mokiniams padeda:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.Tėvams:

 • teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

       Klasių vadovams:

 • siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros veiklas ugdytiniams;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

 


NAUDINGOS NUORODOS:

Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt

Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje –www.aikos.lt

Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai “Kur stoti?”. forumas. Nuorodos – www.kurstoti.lt

Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt

Informacija apie galimybę studijuoti toliau – www.kurstudijuoti.lt

Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – www.tinklas.lt

Lietuvos darbo biržos svetainė – www.ldb.lt

Valstybinė jaunimo reikalų taryba – www.jrd.lt 
Šeštadienis, 19 rugsėjo 2020
AdvertisementAdvertisementAdvertisement