Naujienos
Mokinių priėmimo tvarka
               1. Mokinių priėmimo į mokyklą tvarką reglamentuoja Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos nuostatai, „Priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas aprašas“, patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d.  sprendimu Nr. T-199, „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK–556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija).

2. Mokiniai į mokyklą priimami pagal gyvenamąją vietą, savivaldybės nustatytas jos teritorijos ribas arba kita steigėjo nustatyta tvarka; esant galimybei, atsižvelgiama į tėvų ar vaikų pageidavimus, jei išsilavinimas ir kitos aplinkybės (sveikata, dėstomosios kalbos mokėjimas ir kt.) atitinka priėmimo sąlygas. Priimant mokinį į mokyklą, reikalingi šie dokumentai: prašymas; gimimo liudijimo kopija, medicininė kortelė, mokymosi pasiekimų pažyma (1–3 klasės), pradinio ugdymo pažymėjimas (4 kl.), mokymosi pasiekimų pažymėjimas (5–7, 9 kl), pagrindinio ugdymo I dalies pažymėjimas (8 kl.). Sudaroma priėmimo į mokyklą sutartis (Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą arba 14 metų ir vyresnių vaikų (suaugusiųjų) priėmimo į mokyklą sutartis). Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje. Pirmokų dokumentai priimami nuo sausio 1 d. iki visiško klasių sukomplektavimo.

2.1. Mokinių išvykimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

2.2. Išvykstančiam iš mokyklos mokiniui išduodamas išeito mokslo pažymėjimas (gautų pažymių išrašas), asmens byla su visais patvirtintais sveikatos dokumentais persiunčiama į mokyklą (gavus iš pastarosios pranešimą apie mokinio priėmimą). Mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka (grąžinti knygas). Priėmimo į mokyklą sutartis nutraukiama.

3. Klasių komplektavimo tvarka:

3.1. Klasės komplektuojamos vadovaujantis LR ŠMM įsakymais ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

3.2. Klasės komplektuojamos atsižvelgiant į mokyklos sąlygas ir tėvų ir mokinių pageidavimus.

 
Šeštadienis, 19 rugsėjo 2020
AdvertisementAdvertisementAdvertisement