Naujienos
MOKINIŲ ELGESIO IR TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
PAKALNIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO IR TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pakalniškių pagrindinės mokyklos  mokinių elgesio ir tvarkos taisyklės (toliau- Taisyklės) reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką mokykloje bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir drausmines auklėjimo priemones.

2. Šių Taisyklių privalo laikytis kiekvienas mokyklos mokinys.

3. Taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri klasių vadovai, mokytojai , mokinių savivalda.

II SKYRIUS

MOKINIŲ ELGESIO IR TVARKOS TAISYKLĖS

4. Mokinys turi teisę:

4.1. mokytis pagal savo gebėjimus, poreikius ir nustatyta tvarka įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą; pasirinkti formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, papildančias jo saviraiškos poreikius;

4.2. į nešališką savo mokymosi pasiekimų įvertinimą; gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

4.3. dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kai svarstomi su juo susiję  klausimai;

4.4. į psichologinę, socialinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;

4.5. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

4.6. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką;

4.7. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą;

4.8. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

4.9. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises, apie jų pažeidimus pranešti žodžiu ar raštu klasės vadovui, socialiniam pedagogui, mokyklos vadovui;

4.10. gauti nemokamą maitinimą įstatymų numatyta tvarka;

5. Mokinio pareigos:

5.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;

5.2. vykdyti mokyklos vadovybės ir pedagoginio personalo reikalavimus, pavedimus, tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos mokykloje palaikymu;

5.3. iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pažymą pateikti klasės vadovui;

5.4. saugoti, tausoti savo, kitų mokinių ir mokyklos turtą;

5.5. pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir vadovėlius;

5.6. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių;

5.7. laikytis lietuvių kalbos etiketo normų;

5.8. nuolat lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleidinėti pamokų. Praleidus – tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pranešti klasės vadovui apie nelankymo priežastis; ne daugiau, kaip 3 dienas per mėnesį gali pateisinti tėvai, jei dėl ligos praleistos daugiau kaip trys dienos yra būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą;

5.9. be pateisinamos priežasties nevėluoti į pamokas;

5.10. laikytis saugaus elgesio reikalavimų pamokų, pertraukų, išvykų, kitų renginių metu;

5.11. mokslo metų pabaigoje arba išvykstant iš mokyklos per mokslo metus už vadovėlius ar knygas atsiskaityti su biblioteka;

5.12. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje;

5.13. atsakingai vykdyti paskirtas pareigas;

5.14. valgykloje laikytis tvarkos, gerbti darbuotojus ir kitus mokinius.

6. Mokiniui draudžiama:

6.1. naudoti fizinę ir psichologinę prievartą; elektronines patyčias, reketavimą;

6.2. įsinešti ginklus, peilius, dujų balionėlius, toksines medžiagas, narkotikus ar kitas kenksmingas ir sveikatai pavojingas medžiagas;

6.3. naudoti kvaišalus, alkoholį ir kitas psichotropines medžiagas, rūkyti (ir elektronines cigaretes ar kitus jų pakaitalus), žaisti azartinius žaidimus;

6.4. savavališkai išeiti iš pamokos ar mokyklos renginio;

6.5. patalpose būti su paltu, striuke, kepure, gobtuvu;

6.6. fotografuoti, filmuoti progimnazijos bendruomenės narius be jų sutikimo;

6.7. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ar kitomis IT priemonėmis (išskyrus atvejus, kai šios priemonės reikalingos ugdomajai veiklai).

III SKYRIUS

MOKINIŲ SKATINIMAS

7. Mokiniai skatinami:už pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose;

7.1. už puikų ir labai gerą mokymąsi bei mokyklos lankymą;

7.2. už dalyvavimą visuomeninėje veikloje;

7.3. klasės vadovo, mokytojo, direktoriaus pagyrimas žodžiu arba įrašu į elektroninį dienyną;

7.4. padėkos raštu;

7.5. esant galimybei, išvykų organizavimu, asmeninėmis dovanėlėmis;

7.6. padėkos raštu mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).

IV SKYRIUS

DRAUSMINĖS AUKLĖJAMOJO POVEIKIOPRIEMONĖS

8. Mokiniui, nevykdančiam nurodytų pareigų, nesilaikančiam Taisyklių, taikomos šios prevencinės ir drausminės auklėjamojo poveikio priemonės:

8.1. mokytojo, klasės vadovo pokalbis su mokiniu, pastaba, įspėjimas žodžiu, žinute elektroniniame dienyne;

8.2. tėvų informavimas (žodžiu, raštu, žinute elektroniniame dienyne) ;

8.3 socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu;

8.4 svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;

8.5 įspėjimas, papeikimas direktoriaus įsakymu įrašant į mokinio asmens bylą;

8.6 vaikų teisių apsaugos tarnybos ir kitų teisėsaugos institucijų informavimas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo direktoriaus įsakymu datos ir taikomos visiems mokyklos mokiniams.

10. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos mokyklos interneto tinklapyje.

11. Mokinius su Taisyklių reikalavimais supažindina klasės vadovas pasirašytinai.

12. Taisyklės yra vietinio pobūdžio dokumentas ir taikomos tik mokyklos besimokantiems mokiniams.

13. Pasikeitus LR švietimo įstatymui, kitiems teisiniams dokumentams, mokykloje priėmus sprendimus dėl darbo efektyvinimo, Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos.

 
Šeštadienis, 19 rugsėjo 2020
AdvertisementAdvertisementAdvertisement